Introductie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door het gebruik van deze website, gaat u volledig akkoord met deze voorwaarden. Als u het niet eens met deze voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, moet u deze website niet te gebruiken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website en akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de privacy voorwaarden van Invitacio.com.

Gebruik van de website

Tenzij anders vermeld, Invitacio en / of haar licentiegevers zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag pagina's van de website voor persoonlijk gebruik bekijken, downloaden voor enkel caching doeleinden, en afdrukken , met inachtneming van de beperkingen hieronder en elders in deze voorwaarden.

U mag niet:

Geacepteerd gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken, of de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website aantast; of op enige wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijke doel of activiteit.

U mag deze website niet gebruiken om enig materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware te kopiëren, op te slaan, gastheer, uitzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren.

U mag geen systematische of geautomatiseerde dataverzameling activiteiten uit voeren (inclusief, zonder beperking, scraping, data mining, data-extractie en data harvesting) op of in verband met deze website zonder Invitacio uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag deze website niet te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie.

U mag deze website niet te gebruiken voor marketing doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invitacio.com.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt. Invitacio.com behoudt zich het recht voor om toegang tot delen van deze website, of zelfs deze gehele website beperken.

Als Invitacio.com u toegang biedt tot beperkte delen van deze website of andere inhoud of services (door bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord), moet u ervoor zorgen dat deze toegangs gegevens geheim gehouden worden.

Invitacio.com kan uw gebruikersaccount in Invitacio.com uit schakelen zonder aankondiging of uitleg.

Gebruikers content

In deze voorwaarden betekend "Uw gebruikers content" het meteriaal (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio materiaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) die u aan deze website toevoegd, voor elk doel.

U verleent Invitacio.com een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie om uw gebruikers content te gebruiken, te reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en te verspreiden in een bestaande of toekomstige media. U verleent ook het recht om sub-licentie van deze rechten aan derden te verschaffen, en het recht op een beroep wegens inbreuk op deze rechten te doen.

Uw gebruikers content mag niet illegaal of onrechtmatig zijn, mag geen inbreuk maken op wettelijke rechten van derden, en mag geen aanleiding geven tot juridische stappen of tegen u of Invitacio.com of een derde partij (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving).

U mag geen gebruikers content op de website toevoegen die het voorwerp van een dreigende of daadwerkelijke juridische procedures of andere soortgelijke klacht was, of is.

Invitacio.com heeft het recht om elk materiaal dat is toegevoegd aan, of gehost op deze website, of opgeslagen op Invitacio.com servers te bewerken en/of verwijderen.

Ondanks Invitacio.com haar rechten uit hoofde van deze voorwaarden met betrekking tot de gebruikers content, verplicht Invitacio.com zich niet tot het monitoren van het toevoegen en/of publiceren van zulke content op deze website.

Geen garanties

Deze website wordt verstrekt "zoals deze is", zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Invitacio geeft geen garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande paragraaf, geeft Invitacio.com geen garantie dat:

Niets op deze website is, of is bedoeld om te zijn, advies van welke aard dan ook.

Beperking van de aansprakelijkheid

Invitacion is niet aansprakelijk voor u met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met deze website:

Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden, zelfs als Invitacio.com uitdrukkelijk is ingelicht over het potentiële verlies.

Uitzonderingen

Niets in deze voorwaarden zal enige garantie geïmpliceerd door de wet, dat het onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken, beperken of uitsluiten; en niets in deze website voorwaarden beperkt Invitacio.com aansprakelijkheid met betrekking tot:

Redelijkheid

Door het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze website voorwaarden redelijk zijn.

Als u niet denkt dat ze redelijk zijn, moet u deze website niet te gebruiken.

Andere partijen

U aanvaardt dat Invitacio.com belang heeft bij het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid van haar leidinggevenden en medewerkers. U stemt ermee in dat u geen claim persoonlijk tegen functionarissen of werknemers van Invitacio.com zal brengen ten aanzien van alle verliezen die u lijdt in verband met de website.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid in deze website voorwaarden Invitacio.com functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers evenals Invitacio.com zelf zal beschermen.

Onuitvoerbare bepalingen

Als enige bepaling van deze website disclaimer onuitvoerbaar onder het toepasselijke recht is, of blijkt te zijn, zal dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze website voorwaarden.

Vergoeding

U vrijwaart hierbij Invitacio.com en verbindt zich ertoe om Invitacio.com te blijven vrijwaren tegen eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en eventuele door Invitacio.com betaalde bedragen aan een derde partij in de afwikkeling van een claim of geschil op advies van Invitacio.com juridische adviseurs) opgelopen door Invitacio.com door een inbreuk op deze algemene voorwaarden door u, of voortvloeiend uit een claim dat u een bepaling van deze voorwaarden zijn geschonden.

Overtreding van deze voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan andere rechten van Invitacio.com door deze voorwaarden, als u op enige wijze inbreuk maakt op deze voorwaarden, kan Invitacio.com maatregelen nemen die Invitacio.com geschikt acht om om te gaan met de inbreuk, waaronder opschorting van uw toegang tot de website, uw toegang tot de website te blokkeren, het blokkeren van de toegang tot de website van computers met uw IP-adres, contact opnemen met uw internet service provider om te vragen dat zij uw toegang tot de website blokkeren en / of een gerechtelijke procedure tegen u te starten.

Veranderingen

Invitacio.com kan deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website vanaf de datum van de publicatie van de herziene voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen u bekend bent met de huidige versie.

Overdracht

Invitacio.com kan rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan zonder dat u de hoogte te brengen of het uw toestemming te vragen.

U mag uw rechten en / of verplichtingen niet overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan uit hoofde van deze voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechter of andere bevoegde autoriteit wordt bepaald als onrechtmatig en / of niet afdwingbaar te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Als een onrechtmatige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan wordt verwijderd, zal dat deel geacht te zijn verwijderd, en de rest van de bepaling zal van kracht blijven.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden, samen met de privacy verklaring, vormen de gehele overeenkomst tussen u en Invitacio.com in relatie tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw het gebruik van deze website.

Invitacio.com details

Invitacio.com is gemaakt door PsyFactory.

U kunt contact opnemen met Invitacio.com door gebruik te maken van het Contact formulier op deze website.

Credits

Dit document is gemaakt met behulp van een "Contractology template" beschikbaar op http://www.freenetlaw.com.

BETA
Stuur ons feedback bij fouten